Esiladaaja

Lataa

OIVA HOIVA ÄPIN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Tervetuloa Oiva Hoiva Henkilöstöpalvelut Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”) verkossa toimivaan Äppin (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä ”Sopimusehdot”), joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun käytön aloittaminen on osoitus Sopimusehtojen hyväksymisestä. Käyttäjäsitova sopimus (jäljempänä ”Sopimus”) muodostuu Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneen käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) välille Käyttäjän klikatessa näihin Sopimusehtoihin viittaavaa ruutua rekisteröitymisen yhteydessä. Sopimus tulee voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei tämä Sopimus tule miltään osin voimaan.

Nämä Sopimusehdot koskevat Palveluntarjoajan verkossa ylläpitämää työnhakupalvelua, jossa Käyttäjä voi luoda itselleen työnhakijaprofiilin, hakea avoimena olevia työpaikkoja, tarkista työnantajien profiilit ja jättää työhakemuksia. Käyttäjän rekisteröityessä palveluun hänelle luodaan käyttäjätunnus Oiva Hoivan käyttäjäkantaan, jonka avulla Käyttäjä pääsee hallinnoimaan käyttäjäprofiilinsa tietoja palvelussa.

Palveluntarjoajan yrityksellä on pääsy käyttäjän palveluun syöttämiin tietoihin. Tietyissä tietosuojaselosteessamme kuvatuissa tilanteissa käyttäjän palveluun syöttämiä tietoja voidaan luovuttaa myös palveluntarjoajan asiakkaille (kuten potentiaalisia työntekijöitä etsivälle työnantajalle). Tällaiset asiakkaat ovat tehneet palveluntarjoajan kanssa erilliset sopimukset.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää palvelua näiden sopimusehtojen mukaisesti laillisiin ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

2. Käyttäjäksi rekisteröityminen

Käyttäjäksi voi rekisteröityä vähintään 15-vuotias, kuluttajan roolissa toimiva henkilö. Palveluun rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen on kielletty alle 15-vuotiailta. Palveluun rekisteröityminen onnistuneesti edellyttää, että käyttäjällä on toimiva sähköpostiosoite. Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakollisiksi merkityt tiedot.

Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun henkilökohtaisesti, eikä käyttäjä saa antaa rekisteröitymisen yhteydessä muiden henkilöiden tunnistamis- tai henkilötietoja. Rekisteröitymisen jälkeen myönnettävä jäsenyys ja käyttäjätili ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi luovuttaa edelleen.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli käyttäjä epäilee käyttäjätunnuksensa, tilinsä tai salasanansa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle päivittämällä käyttäjäprofiilinsa palvelussa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjän pääsyoikeutta tai estää käyttäjän pääsyn palveluun milloin tahansa, mikäli palveluntarjoaja epäilee, että käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana on päätynyt kolmannen haltuun tai palveluntarjoaja epäilee, että käyttäjän käyttäjätiliä käytetään jollain muulla tavalla väärin.

3. Käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

3.1 Käyttäjän palvelun käyttöön liittyvät vastuut; käyttöä koskevat rajoitukset

Palveluun pääsy tapahtuu yleisen verkkoselaimen kautta. Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, applikaatioiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Käyttäjä vastaa itse omien päätelaitteidensa, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvasta.

  • Käyttäjä ei saa
  • testata tai tarkistaa palvelun haavoittuvuuksia;
  • käyttää palvelua tavalla, joka loukkaa kolmansien immateriaalioikeuksia, yrityssalaisuuksia tai yksityisyyttä;
  • kiertää tai yrittää kiertää käyttörajoituksiin tai kopiontisuojaukseen liittyviä ominaisuuksia; tai
  • käyttää palvelua sovellettavan lainsäädännön vastaisesti.

3.2 Käyttäjän vastuu lähettämästään aineistosta ja tuottamastaan sisällöstä

Rekisteröitymällä, lähettämällä aineistoa ja tuottamalla sisältöä Palveluun Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että

  • Käyttäjän lähettämä aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
  • Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
  • aineisto on käyttäjän omaa ja käyttäjällä on rajoitukseton oikeus lähettää aineisto palveluntarjoajalle, ja että palveluntarjoaja voi käyttää aineistoa maksutta palvelun tarjoamisen yhteydessä ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; ja
  • käyttäjä on vastuussa palveluun lisäämistään materiaaleista sekä palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan.

Käyttäjä tiedostaa, että tietyissä tietosuojaselosteessamme kuvatuissa tilanteissa käyttäjän lähettämä aineisto ja tuottama sisältö asetetaan palveluntarjoajan asiakkaiden, kuten potentiaalisten työnantajien, saataville käyttäjän valitsemalla tavalla.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

4.1 Oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätiliin liittyviä tietoja

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muita palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä palveluntarjoajan tietojärjestelmissä tai palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

4.2 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa palvelua, palvelun sisältöä, palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle palveluntarjoajan sopivaksi katsomalla tavalla käyttäjään oleellisesti ja yksiselitteisesti vaikuttavista muutoksista, kuten käyttäjän käyttäjätilin tai tunnusten poistamisesta. Palveluntarjoaja ei tee edellä mainittua ilmoitusta, jos kyseessä on tekninen muutos, kuten laitteisto- tai ohjelmistopäivitys, Palvelun uusiin ominaisuuksiin liittyvä muutos tai muu palveluun liittyvä muutos, jolla ei ole käyttäjään oleellista ja yksiselitteistä vaikutusta.

4.3 Palveluntarjoajan oikeus muokata käyttäjän tuottamaa aineistoa sekä estää pääsy palveluun

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa käyttäjän tuottama ja palveluun lisäämä aineisto, sekä muokata sitä, erityisesti mikäli aineisto on lakien tai hyvän tavan vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa käyttäjän tunnuksien käyttöoikeutta tai estää käyttäjältä palvelun käyttö, mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden sopimusehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

4.4 Vastuu palvelussa esitetyistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja nimenomaisesti sulkee pois takuut palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

4.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä palvelun, sen päivityksen, ylläpidon tai palveluun liittyvän teknisen muutoksen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja ylläpitotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset taikka viranomaisten määräykset tätä edellyttävät, tai keskeytykselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä julkaisemalla siitä ilmoituksen asianmukaisella verkkosivulla, palvelussa tai millä tahansa muulla asianmukaisella tavalla.

4.6 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana ilman tarpeetonta viivytystä sen jälkeen, kun on saanut ilmoituksen viasta tai häiriöstä.

4.7 Immateriaalioikeudet

Omistus-, immateriaali- ja kaikki muut oikeudet palveluun ja kaikkiin siihen liittyviin ja palveluntarjoajan tarjoamiin materiaaleihin, aineistoihin ja tietoihin kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle.

4.8 Vahingonkorvausvelvollisuus

Lain sallimissa rajoissa palveluntarjoaja ei vastaa mistään käyttäjälle aiheutuvista palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, vaikka palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta

4.9 Vastuuvapaus

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelun toiminnot vastaavat käyttäjän vaatimuksia tai että palvelun toiminta on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että käyttäjän palveluun toimittamat tiedot säilytetään tai että ne ovat saatavilla.

5. Tietosuoja

Palvelun luonteen takia käyttäjän on rekisteröityäkseen palveluun ja käyttääkseen sitä annettava tiettyjä henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite ja yhteystiedot. Käyttäjän palveluun rekisteröinnin ja sen käytön yhteydessä toimittamien henkilötietojen käsittelyyn noudatetaan siihen soveltuvia lakeja. Käsittelyn peruste on rekisteröidyn ja palveluntarjoajan välinen sopimus. Tietosuojaselosteessamme on kerrottu tarkemmin, kuinka palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja.

Jos käyttäjä valitsee, että hänen tietonsa saatetaan palveluntarjoajan asiakkaiden (kuten palvelua käyttävät potentiaaliset työnantajat) saataville, kyseiset asiakkaat käsittelevät ja säilyttävät henkilötietoja niiden tietosuojaselosteiden mukaisesti. Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajan asiakkaille ainoastaan, jos käyttäjä on nimenomaisesti hyväksynyt luovutuksen esimerkiksi hakemalla tietyn asiakkaan tarjoamaa työpaikkaa.

6. Sopimuksen päättyminen

Käyttäjä voi lakkauttaa jäsenyyden ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin kirjautumalla sisään palveluun henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja poistamalla profiilinsa tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun osoitteeseen info@oiva-hoiva.fi ja pyytämällä käyttäjän käyttäjätilin lakkauttamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää jäsenyyttä ja käyttäjän käyttäjätiliä sekä käsitellä käyttäjän henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Jäsenyyden päättymisen ja käyttäjän käyttäjätilin poistamisen jälkeisestä tietojen säilyttämisestä ja käsittelemisestä on kerrottu tarkemmin palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoaja voi lakkauttaa jäsenyyden ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta käyttäjälle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä palveluntarjoaja voi lakkauttaa jäsenyyden välittömästi ilman, että palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen käyttäjälle.

7. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa lakkaa, ja käyttäjätunnukset poistetaan käytöstä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä käyttäjäsuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä palveluntarjoajalla on oikeus hävittää ja poistaa kaikki käyttäjältä koskevat tiedot sekä käyttäjän tuottama ja palveluun toimittama aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa käyttäjälle kyseistä aineistoa, vaan käyttäjä on vastuussa oman aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään käyttäjän aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

8. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä käyttäjälle asianmukaisella verkkosivulla, palvelun välityksellä tai sähköpostilla. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjälle sopimusehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen sopimukseen tehdyt muutokset, mikäli käyttäjä käyttää palvelua muutosilmoituksen jälkeen. Käyttäjä voi irtisanoa Käyttäjäsopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaantuloa saatuaan muutoksista tiedon.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja, liiketoiminnan kaupan yhteydessä, liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

9. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

10. Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen sekä sopimusehtojen ja sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä sopimusehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia käyttäjän oikeuksia.

11. Erimielisyydet

Mikäli käyttäjä ja palveluntuottaja eivät pääse asiassa sovintoon Käyttäjällä on oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Tätä ennen käyttäjän tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian sovittelemiseksi.

12. Yhteystiedot

Palvelun toteuttaa ja tarjoaa Oiva Hoiva Henkilöstöpalvelut Oy, suomalainen osakeyhtiö, joka on rekisteröity kaupparekisteriin y-tunnuksella 2194552-1, ja sen rekisteröity osoite on Säterintie 16, 00720 Helsinki. Vastaamme mielellämme mahdollisiin tiedusteluihin ja lisäkysymyksiin osoitteessa info@oiva-hoiva.fi

Mahdolliset tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukaiset ilmoitukset voi myös toimittaa yllä mainittuun osoitteeseen.